Resultaten voor wanneer bodemonderzoek omgevingsvergunning

 
wanneer bodemonderzoek omgevingsvergunning
Wanneer kan er bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen Wabo om een bodemonderzoek worden gevraagd? Bodem.
Terug naar navigatie Menu. Home Onderwerpen Wet en regelgeving Wet bodembescherming Veelgestelde vragen Wbb algemeen Wanneer kan er bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen Wabo om een bodemonderzoek worden gevraagd? Wanneer kan er bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen Wabo om een bodemonderzoek worden gevraagd?
VPN
Bodemonderzoek Bouwadvies Nederland.
Aanvraag omgevingsvergunning dakterras. Woordenboek Bouwkundige Termen. Home Informatie Bouwadvies Bodemonderzoek. Bij uw aanvraag van een bouwvergunning kan er gevraagd worden om een bodemonderzoek aan te leveren. In Nederland onderscheiden we 2 soorten bodemonderzoeken. Het geotechnisch onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen welk type fundering onder een gebouw moet worden toegepast. Het geotechnisch onderzoek wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijven maken een sondering. Door het maken van een sondering kan worden bepaald wat de opbouw van de grond is, en waar de draagkrachtige laag, waarop de fundering kan worden gebouwd, zich bevind. Een sondering is het in de grond drukken van een dunne stalen buis. De weerstand die de buis tijdens het in de grond drukken ondervindt, is een maat voor de draagkracht van de grond. Het resultaat van de sondering is een grafiek waarop de draagkracht van de grond af te lezen is. Wanneer de draagkrachtige laag zich dieper dan 3 meter onder maaiveld bevind, is het zeer waarschijnlijk dat een fundering op palen zal moeten worden toegepast.
koelkast
Bodemonderzoek bij bouwvergunning en ruimtelijke plannen 2009.
In deze beleidsnota zal nader worden uitgewerkt wanneer en welk bodemonderzoek dient te worden verricht in het kader van een aanvraag van een bouwvergunning of een ruimtelijk plan. Deze beleidsnotitie richt zich alleen op bouwwerken in het kader van ruimtelijke procedures of bouwvergunningen.
ronde boomstamtafel
Wanneer hoef ik geen bodemonderzoek te doen? Gemeente Amsterdam.
Direct naar: Inhoud Wanneer" hoef ik geen bodemonderzoek te doen." Direct naar: Footer. Zoeken in Amsterdam.nl. Pad tot huidige pagina. Wanneer hoef ik geen bodemonderzoek te doen? Een bodemonderzoek is verplicht als u een bouwvergunning hebt aangevraagd omgevingsvergunning, activiteit bouw.
inventum combi magnetron
Beleid voor het uitvoeren van bodemonderzoek in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen.
Het niet opvolgen van de aanbeveling leidt niet tot het weigeren van de omgevingsvergunning. Indien blijkt dat de locatie is gelegen op een Wbb-locatie, dient afstemming plaats te vinden met de Omgevingsdienst. Indien er binnen het geval van bodemverontreiniging wordt gebouwd zal er een BUS-melding of saneringsplan moeten te worden ingediend. Wanneer heiwerkzaamheden plaatsvinden binnen de contouren van een geval van ernstige bodemverontreiniging is een melding niet noodzakelijk indien het een immobiele verontreiniging betreft. 6: bestaand bodemonderzoek.
Bodemprocedure omgevingsvergunning voor bouwen.
Een vooronderzoek in combinatie met de bodemkwaliteitskaart is géén geldig bewijsmiddel in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen of bestemmings en of functiewijziging wanneer.: uit het vooronderzoek conform NEN5725 blijkt dat de locatie of een gedeelte van de locatie verdacht is. Dan dient altijd minimaal een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 uitgevoerd te worden voor het gehele deel waarop het plan betrekking heeft.
Welk bodemonderzoek wordt gevraagd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen Wabo? Bodem.
Terug naar navigatie Menu. Home Onderwerpen Bodem en ondergrond Bodemsanering Veelgestelde vragen Bouwen op verontreinigde grond Welk bodemonderzoek wordt gevraagd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen Wabo? Welk bodemonderzoek wordt gevraagd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen Wabo?

Contacteer ons